خازن و سوپر خازن

CAPACITOR :  خازن قطعه ای الکترونیکی است که شامل دو هادی...