رمز مادر(مستر کد) پخش ماشین

رمز مادر(مستر کد) پخش ماشین: مدل hc409 دکمه پاور ودکمه...