خازن و سوپر خازن

CAPACITOR :  خازن قطعه ای الکترونیکی است که شامل دو هادی یا صفحات خازنی از جنس...