خرابی صدای تلویزیون

خرابی صدای تلویزیون اگر صدای تلویزیون تودماغی و غیر واضح...