مفهوم حروف در مدل تلویزیونها چیست؟

مفهوم حروف در مدل تلویزیونها چیست؟ موجود در مدل تلویزیونها به چه معناست؟ شاید شما...