تعمیرات تلویزیون

تعمیرات تلویزیون  یکی از اقدامات تخصصی مرکز تعمیرات مرکزی تبریز...