رمز مادر (مستر کد) پخش های ماشین

رمز مادر (مستر کد) پخش های خودرو ، رمز مادر تعدادی از مدلهای ضبط خودرو ،
رمز مادر پخش خودرو (رمز مادر پخش خودرو)

Tamirtvmarkazi. ir


مدل ۲۷۰۰sm دیجیتال

دکمه mode band تراک جلو تراک عقب دکمهای ۵ ۱ ۲س ۳ ۴ ۵ ۶۱۲ ۳ سریع زده شود رمز می شود ۱۲۳۴

مدل hc409

دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشار داده شود به مدت سه دقیقه بعد هر رمزی دوست داشتید وارد کنید

رادیو سی دی نصب در خودرو ریو

دکمه ولوم وشیش را همزمان فشار دهید هرشمارهای که ظاهر شود همان شماره می شود رمز دستکاه

مدل ۳۲۰۰

با سریال ۵ شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید ۱٫۲٫ رمز چها ر تا ۱۱۱۱

مدل a3 -3400

به ترتیب ۶ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود.

جهت مشاوره تعمیرات تلویزیون با ما تماس بگیرید

مدل ۳۶۰۱/۸۲

دستکاه در حالت رادیو یا پخش مو زیک باشد نکه داشتن دکمه رادیو ودکمه ۱ به مدت دوثانیه عبارت کد امد هررمزی دوست داشتی وارد کن

مدل ۹۱۰۰

دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشارداده شود به مدت دودقیقه تاعلامت cood بیاید هررمزی دوست داشتی وارد کن cood دوامد همان شماره قبلی راوارد کنید

مدل sm 2700 انالوگ

mode band تراک جلو تراک عقب ۵۶۵۴۶۱۲۳ ولوم به داخل فشار داده شود رمز مشود ۱۲۳۴

مدل sm 2700 انالوگ

mode band تراک جلو تراک عقب ۵۶۵۴۶۱۲۳ ولوم به داخل فشا داده شود رمز مشود ۱۲۳۴

مدل ۲۷۰۰sm دیجیتال

دکمه mode band تراک جلو تراک عقب دکمهای ۵ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶۱۲ ۳ سریع زده شود رمز می شود ۱۲۳۴

تعمیرات تلویزیون تبریز آیفیکس

مدل a3 -3400

به ترتیب ۶ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود

مدل ۳۵۰۰

به ترتیب میوت باند ۶۵۴۱۲۳ ولوم به داخل فشار دا ده شود سریع زده شود رمز ۱۲۳۴

مدل ۳۳۰۰

به ترتیب میوت دیسپلی ۶۵۴۱۲۳ولوم فشارداده شود داخل دکمها سریع زده شود

مدل ۴۰۹u

دکمه شیش دکمه ولوم همزمان فشار داده شود تا رمز بیاد روی ال سی دی همان شماره رمز می شود موقع که جهار ۰۰۰۰ بیاد عملیات را انجام دهید

مدل ۳۱۰۰
بهترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب ۱۲۳۴۵ رمز می شود ۱۲۳۴ هرکاه ریست جواب نداد دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا کردد رمز ۱۲۳۴

تعمیرات پنل تلویزیون ها

مدل ۳۱۰۰
بهترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب ۱۲۳۴۵ رمز می شود ۱۲۳۴ هرکاه ریست جواب نداد دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا کردد رمز ۱۲۳۴

مدل pbm 1311 :

به ترتیب دکمه باند مودی ۱٫۲٫ دکمه دوراه نکه دا ید تا چهار ۰۰۰۰ بیاد رمز ۱۲۳۴وارد شود

مدل ۲۰۶ :

هرکاه رمز قبول نکرد ۱۲۳۴ وارد شود اکه باز هم قبول نکرد ۱۱۱۱وارد شود اگه بازهم نشد ۰۰۰۰ وارد کرد فقط دکمه ولوم فشار داده شود.

مدل ۳۲۰۰

با سریال ۵ شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید ۱٫۲٫ رمز چها ر تا ۱۱۱۱

مدل ۶۴۲۳

ای سی ایپرام باید عوض شود هر ایسی ایپرام که خراب باشد وصل شاسی نمایید رمز ۱۱۱۱ را وارد کنید.

تعمیرات تلویزیون مرکزی تبریز

مدل hc409

دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشا رداده شود به مدت سه دقیقه بعد هر رمزی دوست داشتی وارد کنید

رادیو سی دی نصب در خودرو ریو

دکمه ولوم وشیش را همزمان فشار دهید هرشمارهای که ظاهر شود همان شماره می شود رمز دستکاه

مدل ۳۲۰۰ :

با سریال ۵ شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید ۱٫۲٫ رمز چها ر تا ۱۱۱۱

مدل a3 -3400 :

به ترتیب ۶ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود.

مدل ۳۶۰۱/۸۲ :

دستکاه در حالت رادیو یا پخش مو زیک باشد نکه داشتن دکمه رادیو ودکمه ۱ به مدت دوثانیه عبارت کد امد هررمزی دوست داشتی وارد کن.

تعمیرات انواع تلویزیون در منزل و محل کار

مدل ۹۱۰۰ :

دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشارداده شود ، به مدت دودقیقه تاعلامت cood بیاید ، هررمزی دوست داشتید وارد کنید cood که اومد همان شماره قبلی راوارد کنید.

مدل sm 2700 انالوک mode band

تراک جلو تراک عقب ۵۶۵۴۶۱۲۳ ولوم به داخل فشار داده شود رمز مشود ۱۲۳۴

مدل sm 2700

انالوگ mode band تراک جلو تراک عقب ۵۶۵۴۶۱۲۳ ولوم به داخل فشا داده شود رمز مشود ۱۲۳۴

منوی مخفی تلویزیون ها

مدل ۲۷۰۰sm

دیجیتال دکمه mode band تراک جلو تراک عقب دکمهای ۵ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶۱۲ ۳ سریع زده شود رمز می شود ۱۲۳۴

مدل a3 -3400به ترتیب ۶ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود

مدل ۳۵۰۰

بهترتیب میوت باند ۶۵۴۱۲۳ ولوم به داخل فشار دا ده شود سریع زده شود رمز ۱۲۳۴

مدل ۳۳۰۰

به ترتیب میوت دیسپلی ۶۵۴۱۲۳ولوم فشارداده شود داخل دکمها سریع زده شود

فروش برد ها و بکلایت تلویزیون ها و ارسال به تمام نقاط کشور

مدل ۴۰۹u

دکمه شیش دکمه ولوم همزمان فشار داده شود تا رمز بیاد

روی ال سی دی همان شماره رمز می شود موقع که جهار ۰۰۰۰ بیاد عملیات را انجام دهید

مدل ۳۱۰۰
به ترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب ۱۲۳۴۵ رمز می شود ۱۲۳۴ هرگاه ریست جواب نداد،

دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا کردد رمز ۱۲۳۴

مدل ۳۱۰۰
به ترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب ۱۲۳۴۵ رمز می شود ۱۲۳۴ هرگاه ریست جواب نداد دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا گردد رمز ۱۲۳۴

تعمیرات مین برد

مدل pbm 1311 :

به ترتیب دکمه باند مودی ۱٫۲٫ دکمه دوراه نکه دا ید تا چهار ۰۰۰۰ بیاد رمز ۱۲۳۴وارد شود.

مدل ۲۰۶ :

هرگاه رمز قبول نکرد ۱۲۳۴ وارد شود اکه باز هم قبول نکرد ۱۱۱۱وارد شود اکه بازهم نشد ۰۰۰۰ وارد کرد فقط دکمه ولوم فشار داده شود.

مدل ۳۲۰۰ :

با سریال ۵ شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید ۱٫۲٫ رمز چها ر تا ۱۱۱۱

مدل ۶۴۲۳ :

ای سی ایپرام باید عوض شود هر ایسی ایپرام که خراب باشد وصل شاسی نمایید رمز ۱۱۱۱ را وارد کنید.

مدل ۲۷۰۰sm :

دیجیتال دکمه mode band تراک جلو تراک عقب دکمهای ۵ ۱ ۲س ۳ ۴ ۵ ۶۱۲ ۳ سریع زده شود رمز می شود ۱۲۳۴

تعمیرات تلویزیون در منزل و محل/ تبریز آیفیکس به مدیریت بهنام سیف الهی

مطالب مرتبط

۷ دیدگاه‌

 1. کوروش شفیعی گفت:

  با سلام و تشکر . رمز مانیتور وینکا برای برلیانس چه عددی میباشد لطفا کمکم بفرمایید

 2. محمد گفت:

  سلام کد ظبط ماشین وینگل ۵ رو میخوام

 3. امید گفت:

  سلام کد پخش ماشین پراید ۱۳۱

 4. قادر گفت:

  سلام شرمنده کد ظبط مدل ۴۰۶ رو فراموش کردن لطفا راهنمایی کنید تشکر

 5. بهمن گفت:

  سلام رمز ریست فاکتوری ضبط اندیش شروود لطفا

دیدگاهتان را بنویسید

چت و تماس واتساپ
1
چت و تماس واتساپ
سلام
نیاز به راهنمایی دارید؟
تماس با ما