رمز مادر(مستر کد) پخش ماشین

رمز مادر(مستر کد) پخش ماشین:

مدل hc409 دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشا رداده شود به مدت سه دقیقه بعد هر رمزی دوست داشتی وارد کنید

رادیو سی دی نصب در خودرو ریو دکمه ولوم وشیش را همزمان فشار دهید هرشماره ای که ظاهر شود همان شماره می شود رمز دستکاه

مدل ۳۲۰۰ با سریال ۵ شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید ۱٫۲٫ رمز چها ر تا ۱۱۱۱

مدل a3 -3400به ترتیب ۶ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود

مدل ۳۶۰۱/۸۲ دستکاه در حالت رادیو یا پخش مو زیک باشد نکه داشتن دکمه رادیو ودکمه ۱ به مدت دوثانیه عبارت کد امد هررمزی دوست داشتی وارد کن

مدل ۹۱۰۰ دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشارداده شود به مدت دودقیقه تاعلامت cood بیاید هررمزی دوست داشتی وارد کن cood دوامد همان شماره قبلی راوارد کنید

مدل sm 2700 انالوک mode band تراک جلو تراک عقب ۵۶۵۴۶۱۲۳ ولوم به داخل فشا داده شود رمز مشود ۱۲۳۴

مدل sm 2700 انالوک mode band تراک جلو تراک عقب ۵۶۵۴۶۱۲۳ ولوم به داخل فشا داده شود رمز مشود ۱۲۳۴

مدل ۲۷۰۰sm دیجیتال دکمه mode band تراک جلو تراک عقب دکمهای ۵ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶۱۲ ۳ سریع زده شود رمز می شود ۱۲۳۴

مدل a3 -3400به ترتیب ۶ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود

مدل ۳۵۰۰ بهترتیب میوت باند ۶۵۴۱۲۳ ولوم به داخل فشار دا ده شود سریع زده شود رمز ۱۲۳۴

مدل ۳۳۰۰ به ترتیب میوت دیسپلی ۶۵۴۱۲۳ولوم فشارداده شود داخل دکمها سریع زده شود.رمز مادر(مستر کد) پخش ماشین:

مدل ۴۰۹uدکمه شیش دکمه ولوم همزمان فشار داده شود تا رمز بیاد روی ال سی دی همان شماره رمز می شود موقع که جهار ۰۰۰۰ بیاد عملیات را انجام دهید

مدل ۳۱۰۰
بهترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب ۱۲۳۴۵ رمز می شود ۱۲۳۴ هرکاه ریست جواب نداد دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا کردد رمز ۱۲۳۴

مدل ۳۱۰۰
بهترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب ۱۲۳۴۵ رمز می شود ۱۲۳۴ هرکاه ریست جواب نداد دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا کردد رمز ۱۲۳۴

@

مدل ۲۰۶ هرکاه رمز قبول نکرد ۱۲۳۴ وارد شود اکه باز هم قبول نکرد ۱۱۱۱وارد شود اکه بازهم نشد ۰۰۰۰ وارد کرد فقط دکمه ولوم فشار داده شود

مدل ۳۲۰۰ با سریال ۵ شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید ۱٫۲٫ رمز چها ر تا ۱۱۱۱

مدل ۶۴۲۳ ای سی ایپرام باید عوض شود هر ایسی ایپرام که خراب باشد وصل شاسی نمایید رمز ۱۱۱۱ را وارد کنید.

مدل hc409 دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشا رداده شود به مدت سه دقیقه بعد هر رمزی دوست داشتی وارد کنید

رادیو سی دی نصب در خودرو ریو دکمه ولوم وشیش را همزمان فشار دهید هرشمارهای که ظاهر شود همان شماره می شود رمز دستکاه

مدل ۳۲۰۰ با سریال ۵ شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید ۱٫۲٫ رمز چها ر تا ۱۱۱۱

مدل a3 -3400به ترتیب ۶ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود

مدل ۳۶۰۱/۸۲ دستکاه در حالت رادیو یا پخش مو زیک باشد نکه داشتن دکمه رادیو ودکمه ۱ به مدت دوثانیه عبارت کد امد هررمزی دوست داشتی وارد کن

مدل ۹۱۰۰ دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشارداده شود به مدت دودقیقه تاعلامت cood بیاید هررمزی دوست داشتی وارد کن cood دوامد همان شماره قبلی راوارد کنید

مدل sm 2700 انالوک mode band تراک جلو تراک عقب ۵۶۵۴۶۱۲۳ ولوم به داخل فشا داده شود رمز مشود ۱۲۳۴

مدل sm 2700 انالوک mode band تراک جلو تراک عقب ۵۶۵۴۶۱۲۳ ولوم به داخل فشا داده شود رمز مشود ۱۲۳۴

مدل ۲۷۰۰sm دیجیتال دکمه mode band تراک جلو تراک عقب دکمهای ۵ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶۱۲ ۳ سریع زده شود رمز می شود ۱۲۳۴

مدل a3 -3400به ترتیب ۶ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود

مدل ۳۵۰۰ بهترتیب میوت باند ۶۵۴۱۲۳ ولوم به داخل فشار دا ده شود سریع زده شود رمز ۱۲۳۴

مدل ۳۳۰۰ به ترتیب میوت دیسپلی ۶۵۴۱۲۳ولوم فشارداده شود داخل دکمها سریع زده شود

مدل ۴۰۹uدکمه شیش دکمه ولوم همزمان فشار داده شود تا رمز بیاد روی ال سی دی همان شماره رمز می شود موقع که جهار ۰۰۰۰ بیاد عملیات را انجام دهید

مدل ۳۱۰۰
بهترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب ۱۲۳۴۵ رمز می شود ۱۲۳۴ هرکاه ریست جواب نداد دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا کردد رمز ۱۲۳۴

مدل ۳۱۰۰
بهترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب ۱۲۳۴۵ رمز می شود ۱۲۳۴ هرکاه ریست جواب نداد دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا کردد رمز ۱۲۳۴

مدل pbm 1311 به ترتیب دکمه باند مودی ۱٫۲٫ دکمه دوراه نکه دا ید تا چهار ۰۰۰۰ بیاد رمز ۱۲۳۴وارد شود.رمز مادر(مستر کد) پخش ماشین:

مدل ۲۰۶ هرکاه رمز قبول نکرد ۱۲۳۴ وارد شود اکه باز هم قبول نکرد ۱۱۱۱وارد شود اکه بازهم نشد ۰۰۰۰ وارد کرد فقط دکمه ولوم فشار داده شود

مدل ۳۲۰۰ با سریال ۵ شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید ۱٫۲٫ رمز چها ر تا ۱۱۱۱

مدل ۶۴۲۳ ای سی ایپرام باید عوض شود هر ایسی ایپرام که خراب باشد وصل شاسی نمایید رمز ۱۱۱۱ را وارد کنید.

مرکز تعمیرات تلویزیون مرکزی تبریز،نمایندگی تعمیرات تلویزیون های ال جی، سامسونگ، سونی و تمامی برندها

فروش برد های مین ، پاور و تیکان تمامی تلویزیون ها

فروش بکلایت تلویزیون ها و ارسال به تمام نقاط کشور

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

چت و تماس واتساپ
1
چت و تماس واتساپ
سلام
نیاز به راهنمایی دارید؟
تماس با ما