منوی مخفی تلویزیون های چینی

منوی مخفی تلویزیون های چینی با سریال مین برد , کد سرویس یا منو مخفی تلویزیون های چینی با شماره سریال برد ، منوی مخفی تلویزیون های چینی با سریال مین برد
Service Menu Code with Board Name

CV338H- A32: Menu 1147

CV338H- A42: Menu 1147

CV338H- A50: Menu 2580

CV628H-T42: Menu 1147

CV628H-B42: Menu 1147

CV950H-A42: Source 2580

MSD338ST V5.0: Source 2580

TP.HV310.PB801: Menu 1147

TP.HV320.PB801: Menu 1147

TP.HV510.PC821: Source 2580

TP.HV530.PC821: Source 2580

TP.MS338.PB801: Menu 1147

TP.MS338.PB802: Menu 1147

TP.MS338.PC821: Menu 1147

TP.MS338.PB822: Menu 1147

TP.MS338.P818: Menu 1147

TP.MS338.PB802: Menu 1147

TP.MS338.PB818: Menu 1147

TP.MS358.PB801: Menu 1147

TP.MS608.PB831: Menu 1147

Tp.MS608.P83: Menu 1147

Tp.MS608.P82: Input/Source 1147

TP.MS628.PC821: Menu 1147, Menu 2580

TP.MS628.PB803: Menu 1147, Menu 2580

TP.MS628.PB831: Menu 1147

TP.MS628 PD65: Menu 1147, Menu 2580

TP.MT5505.PC801: Menu 1147

TP.MT5507.PC821: Menu 1147

TP.MT5507.PB801: Menu 1147

TP.RT2984T.PC821: Menu 1147, Menu 2580

TP.RT2982.PC821: Menu 1147, Menu 2580

TP.RT2982.PB801:

TP.R69 PD64:

T.MS608.61: Source 2580

T.MS608.81: Source 2580

VS.SP33811.2: Input/Source 208

ZP.VST6A338.PB818: Source 2580

T.R83.031: Menu 1147

T.R85.031: Menu 1147

TR.85.03 Menu 1147

T56J.11.2 Menu 1147

VS.Tp53U61.2: Input 208

VS.Tp53U71.2: Input 208

VS.TP56L62.2: Menu 1147

T.VST59.031: Menu 1147

TP.VST59s.PB813 Menu 1147

CV56BL-L: Input 2580

CV56BL-Q24: Input 2580

CV56BL-Y24: Input 2580

SKR.03: Menu 1147

SKR.801 Menu 1147

SKR.816: Menu 1147

SKR.819: Menu 1147

LAD.MV56U.A36 Menu 1147

LAD.MV56U.A48 Menu 1147

LAD.MV56U.A75 Menu 1147

LAD.MV56U.B48 Menu 1147

LAD.MV56U.C36 Menu 1147

LAD.MV59S.I Menu 7710

LAD.MV59S.G Menu 7710

LAD.MV59S.Q Menu 7710

LAD.MV59S.G Menu 7710

LAD.MV9.R: Menu 710

LAD.MV9.P: Menu 1147

T.VST29.03 Menu 1147

T.V56.03 Menu 1147

T.VST59.031 .A81 A8 Menu 1147

T5964.81 Menu 1147

T.VST29.61 C Menu 1147

CVMV26L-A-20 Input 2580

CV182L_B Input 2580

SP208ESA HK-7050A-V2.08-E Menu 7050

T.MS18VG.72 Menu 1147

T.VST59.A5 Menu 1147

CV181 L-Y Input 2580

T.VST.29.61 C Menu 1147

T.VST59.62 Menu 1147

T.VST59S. 73 Menu 1147

TP.VST59.P83 Menu 1147

T.MT8223.3B Menu 1147

T.MS.18VG.81 B Menu 1147

T.MS18VG.71A Menu 1147

CV309H-X Source 2580

TP.VST59.PB819 Menu 2008

CV56BH-Q28: Input 2580

CV56BH-Q32: Input 2580

CV56BH-Q42: Input 2580

CV56XH-U32: Input 208

CV56XH-U42: Input 208

CV56XH-U50: Input 208

منوی مخفی تلویزیون های چینی با سریال مین برد


China Universal Board/ Jumper Board Service Menu Code مین بردهای چینی

Menu 1147

Menu 1150

Menu 1167

Menu 1185

Menu 1187

Menu 1197

Menu 1199

Menu 1950

Menu 1973

Menu 1999

Menu 2008

Menu 2383

Menu 2387

Menu 2508

Menu 2580

Menu 2588

Menu 2611

Menu 2880

Menu 2888

Menu 0000

Menu 208

Menu 0101

Menu 710

Menu 1234

Menu 4711

Menu 4725

Menu 5880

Menu 6181

Menu 7050

Menu 7168

Menu 7343

Menu 7710

Menu 8093

Menu 8500

Menu 8202

Menu 8893

Menu 8896

Menu 9301

Menu 9380

Menu 9385

Menu 9527

Menu 9735

Menu 9883

Input 1147

Input 2580

Input 0000

Input 208

Source/Input 308

Input 3195

Source 0000

Source 2283

source 2285

Source 2580

Source 2583

Source 258

Source 2587

Source 3137

Source 3138

Source 3195

Source 6483

Source 7343

Mute 6483

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

چت و تماس واتساپ
1
چت و تماس واتساپ
سلام
نیاز به راهنمایی دارید؟
تماس با ما